Zarządzanie

Z rozwojem firmy zwiększyły się również potrzeby zarządzania istniejącymi nieruchomościami. W 2006 roku spółka ECI SA, podjęła decyzję o wprowadzeniu działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Bogate doświadczenie w realizacji różnego typu obiektów, stałe monitorowanie rynku nieruchomości, zmieniających się na nim trendów, wprowadzanie najnowocześniejszych udogodnień technologicznych, pozwala na efektywne zarządzanie, polegające na wdrażaniu skutecznych strategii optymalizacji kosztów eksploatacji budynków, przy jednoczesnym utrzymaniu ich najwyższej jakości.

Fakt czynnego uczestnictwa działu zarządzania w poszczególnych etapach powstawania nieruchomości, bezpośredni nadzór nad wykonawcami i ich gwarancjami, łatwość dostępu do wszystkich danych w zakresie obiektów i podmiotów z nią powiązanych, pozwala na wyjątkowo sprawną organizację oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania budynkami.

Zarządzanie realizowane jest w każdej fazie życia budynku, począwszy od jego planowania, projektowania, budowy, przekazywania w użytkowanie, jego bieżącej eksploatacji, a następnie oceny jakości oraz modernizacji.

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000671443
numer NIP
5213696850
wysokość kapitału zakładowego
110.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
110.000,00 PLN

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671443, NIP: 5213696850, numer REGON: 361542388, o kapitale zakładowym w wysokości 110.000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.