FLEXI SPACE II

Data oddania luty 2021
Warszawa ul. Annopol 22B

WYNAJMIJ

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000671443
numer NIP
5213696850
wysokość kapitału zakładowego
110.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
110.000,00 PLN

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671443, NIP: 5213696850, numer REGON: 361542388, o kapitale zakładowym w wysokości 110.000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.