Działalność

Na rynku nieruchomości ECI SA przez lata działalności wypracowało pozycję dewelopera zagospodarowującego poszczególne fragmenty przestrzeni miasta poprzez rozwój długofalowy i tworzenie mikro urbanizacji.

Rozwijanie projektów w ramach już istniejących nieruchomości, tak aby tworzyły one całe kompleksy wzajemnie ze sobą korespondujących i uzupełniających się obiektów stwarza użytkownikom możliwość korzystania z już istniejącej infrastruktury drogowej, usługowej i daje duży potencjał relokacyjnych w ramach tych samych budynków.

Z każdym projektem wiążą się również odpowiednio zaprojektowane dla danego przedsięwzięcia rozwiązania innowacyjne wyprzedzające niekiedy potrzeby rynku w danym momencie. Takie rozwiązania gwarantują zrównoważony rozwój i przekładają się na oszczędności w budowie infrastruktury, mediów, jak również w eksploatacji.

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000671443
numer NIP
5213696850
wysokość kapitału zakładowego
110.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
110.000,00 PLN

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671443, NIP: 5213696850, numer REGON: 361542388, o kapitale zakładowym w wysokości 110.000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.