FLEXI SPACE

Data oddania lipiec 2020

WYNAJMIJ

DANE

firmy

firma
Europejskie Centrum inwestycyjne ECI Spółka akcyjna
siedziba
Warszawa
adres
ul. Marynarska 15, 02 – 674 Warszawa
oznaczenie sądu rejestrowego
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS
0000308833
numer NIP
5213137375
wysokość kapitału zakładowego
3.010.000,00 PLN
wysokość kapitału wpłaconego
3.010.000,00 PLN

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308833, NIP: 5213137375 oraz numer REGON: 016456822, o kapitale zakładowym w wysokości 3.010.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.