Informacje dla akcjonariuszy

Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna


20.01.2020 W tym miejscu będą pojawiały się informacje dla akcjonariuszy


Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, Polska,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308833, NIP: 5213137375 oraz numer REGON: 016456822,
o kapitale zakładowym w wysokości 3.010.000,00 PLN (słownie: trzy miliony dziesięć tysięcy złotych 00/100) wpłaconym w całości.